Tweede monitor Raadsman bij politieverhoor

Civiel recht en civiel proces / Bekentenis

Tweede monitor Raadsman bij politieverhoor

Samenvatting

In 2018 verscheen de eerste meting van de WODC-monitor Raadsman bij politieverhoor (C.M. Klein Haarhuis, L. van Lierop, R. Aidala e.a., Langetermijnmonitor 'Raadsman bij verhoor'; eerste editie, 2018) (zie link bij: Meer informatie). De monitor heeft tot doel periodiek te rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de organisatie en toepassingspraktijk van het algemene recht op verhoorbijstand per 1 maart 2016. De minister heeft deze informatie nodig om ‘verbeteringen aan te brengen op grond van praktijkervaringen (en) om te bezien of de vergoeding voor verhoorbijstand bijstelling behoeft’ (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, 31753, nr. 112, p. 2). De eerste meting van de monitor richtte zich op de stand van zaken tot 1 maart 2017. In die periode waren, in afwachting van wetgeving, tijdelijke beleidsregels van het OM van kracht.
Deze tweede meting van de monitor Raadsman bij politieverhoor geeft een actualisatie van de stand van zaken tot 1 maart 2019. Het biedt daarmee zicht op de eerste periode van na de inwerkingtreding van de wet die toeziet op de implementatie van de Europese richtlijn betreffende verhoorbijstand (Implementatiewet). Ook de zwaardere zaken zullen in de meting worden betrokken en het perspectief van de advocatuur zal nadrukkelijker belicht worden.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Tweede monitor Raadsman bij politieverhoor
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
3076
Operationele status:
Lopend

Meer informatie