Experiment gesloten coffeeshopketen

Experiment gesloten coffeeshopketen

Samenvatting

In de jaren ’70 van de vorige eeuw is begonnen met het gedoogbeleid voor coffeeshops: zolang aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, wordt de verkoop van cannabis in coffeeshops niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Sinds die tijd bestaat de paradox van de ‘achterdeur’ van de coffeeshops: hoewel de verkoop van cannabis wordt gedoogd, blijft het telen van cannabis en het leveren aan de coffeeshops verboden (en wordt het vervolgd).
In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is de keuze gemaakt om niet direct het landelijk beleid helemaal om te gooien, maar te starten met een experiment met een ‘gesloten keten’. Het doel van het experiment is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis gedecriminaliseerd aan de coffeeshops toegeleverd kan worden en wat de effecten hiervan zijn. Het experiment moet informatie opleveren die een volgend kabinet in staat stelt een beredeneerde keuze te maken over de toekomst van het cannabisbeleid. Het is de bedoeling dat er zes tot tien gemeenten deelnemen aan het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’.
Het ministerie van JenV en het ministerie van VWS willen uiterlijk 8 maanden voorafgaand aan het aflopen van de experimenteerfase (dus na 3 jaar en 4 maanden) dat het experiment geëvalueerd is (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 24077, nr. 406). Ten behoeve van deze evaluatie dient voorafgaande aan de start van het experiment een nulmeting in de interventiegemeenten en vergelijkingsgemeenten plaats te vinden. Daarnaast dienen gedurende de experimenteerfase de ontwikkelingen op cannabisgerelateerde terreinen en de eventuele effecten van het experiment daarop gemonitord te worden. Dit onderzoek bestaat uit drie fasen: een nulmeting, een monitoring en een evaluatie van het experiment.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Experiment gesloten coffeeshopketen
Projectnummer:
3082
Operationele status:
Startfase