De buitengewoon opsporingsambtenaar

Staats- en bestuursrecht / Publiek-private samenwerking

De buitengewoon opsporingsambtenaar

Samenvatting

Leidend voor de taakverdeling tussen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en politie is thans het zogenoemde leefbaarheidscriterium. Dit betekent dat boa’s zich richten op behoud van de leefbaarheid in de openbare ruimte en zo nodig optreden tegen schendingen daarvan. Aanleiding voor het onderzoek zijn klachten van boa’s dat zij naar eigen zeggen vaker betrokken zijn bij incidenten. Vanuit deze beroepsgroep is steeds vaker de roep om bewapening (wapenstok en pepperspray) te horen. Het leefbaarheidscriterium wordt thans nader beschouwd door een integrale ambtelijke werkgroep.
De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer in een brief van 2 juli 2019 geïnformeerd dat er een onderzoek zal plaatsvinden naar de mate en aard waarin boa’s in de openbare ruimte geweld ervaren tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarbij wordt de inzet van boa’s door hun werkgever en de relatie met het leefbaarheidscriterium betrokken (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 29628, nr. 893).
Dit onderzoek dient ter aanvulling op de verkenningen van de werkgroep en moet antwoord geven op de vraag of de inzet van boa’s dermate is gewijzigd dat er sneller sprake is van geweld tegen boa’s. Is het geweld tegen boa’s de afgelopen tien jaar toegenomen? In hoeverre levert het leefbaarheidscriterium onduidelijkheid op als het gaat om de taakverdeling tussen boa’s en politie en is toepassing van een ander criterium denkbaar?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De buitengewoon opsporingsambtenaar
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep
Projectnummer:
3091
Operationele status:
Lopend