Compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten

Compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten

Verkenning en bronnen, volumes en publieke kosten

Samenvatting

In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: Welke bronnen kunnen slachtoffers van strafbare feiten aanboren ter compensatie van hun schade, in hoeverre vinden compensatie van het slachtoffer en verhaal op de dader via die bronnen daadwerkelijk plaats en in hoeverre zijn daarmee publieke kosten gemoeid?

Deze drieledige onderzoeksvraag omvat de volgende deelvragen:

1. Welke bronnen kunnen slachtoffers van strafbare feiten aanboren ter compensatie van hun schade?
2. In hoeverre vinden via die bronnen daadwerkelijk compensatie van het slachtoffer en verhaal op de dader plaats?
3. In hoeverre zijn publieke kosten gemoeid met compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten?

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Managementsamenvatting
Lijst van gebruikte afkortingen

  1. Inleiding
  2. Private verzekering
  3. Sociale zekerheid
  4. Schadefonds geweldsmisdrijven
  5. Verhaal op de dader
  6. Conclusies en bevindingen
  7. Summary
  8. Literatuur
  9. Samenstelling begeleidingscommissie
  10. Bevraagde personen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hebly, M.R., Lindernbergh, S.D., Visscher, L.T., Desmet, P.T.M.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Jaar van uitgave:
2020

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kwantificering van schadeverhaal door slachtoffers van criminaliteit
Projectnummer:
3094
Operationele status:
Afgerond