Verplicht financieel toezicht jeugdstrafrecht

Civiel recht en civiel proces / Schuldsanering

Verplicht financieel toezicht jeugdstrafrecht

Samenvatting

In de huidige wet- en regelgeving kan door de rechter bewindvoering als bijzondere voorwaarde worden opgelegd. Gebleken is dat deze mogelijkheid tot bijsturing van jonge veelplegers nauwelijks wordt gebruikt (I. Weijers, Veelplegers aanpakken: 81 jonge veelplegers 15 jaar gevolgd, 2019). Zowel vanuit de politiek als vanuit de praktijk is er behoefte aan verplicht financieel toezicht voor justitiabelen.
Op 11 april 2018 is door de Kamer een motie van Van Oosten en Van Nispen aangenomen met betrekking tot verplicht financieel toezicht voor jongeren (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 28741, nr. 47). De veronderstelling hierbij is dat verplicht financieel toezicht een instrument is dat voor verschillende groepen jongeren en volwassenen een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van recidive en een middel kan zijn bij de tenuitvoerlegging van financiële sancties (straffen/maatregelen). Dit onderzoek is nodig om de mogelijkheden van “financieel toezicht” middels een gedragsaanwijzing binnen de huidige wet- en regelgeving te verkennen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verplicht financieel toezicht jeugdstrafrecht
Organisatie(s):
WODC, UL - FdR - Instituut voor Strafrecht & Criminologie
Projectnummer:
3103
Operationele status:
Lopend