Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Criminaliteit en delicten / Terroristische groepering

Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Samenvatting

Op 1 maart 2017 is een aantal anti-terrorismewetten in werking getreden, waaronder de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) in het belang van de nationale veiligheid. Door de toevoeging van artikel 14, vierde lid, aan deze wet, kreeg de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de daarop volgende vijf jaar de bevoegdheid om het Nederlanderschap te ontnemen van uitreizigers die zich vrijwillig hebben aangesloten bij een terroristische organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Het gaat hierbij om een preventieve maatregel waartoe de minister zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling kan beslissen. De legale terugkeer van Nederlandse leden van buitenlandse, jihadistische organisaties naar ons land wordt op deze manier verhinderd door middel van intrekking van hun Nederlanderschap.
Met dit onderzoek wordt invulling gegeven aan de toezegging aan de leden van de Eerste Kamer om de wet drie jaar na haar inwerkingtreding te evalueren (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, 34.356 (R2064), nr. 26). Het betreft een plan- en procesevaluatie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid
Organisatie(s):
WODC, RUG / College van Bestuur
Projectnummer:
3107
Operationele status:
Afgerond