Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Samenvatting

Op 1 maart 2017 is een aantal anti-terrorismewetten in werking getreden, waaronder de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) in het belang van de nationale veiligheid. Door de toevoeging van artikel 14, vierde lid, aan deze wet, kreeg de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de daarop volgende vijf jaar de bevoegdheid om het Nederlanderschap te ontnemen van uitreizigers die zich vrijwillig hebben aangesloten bij een terroristische organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Het gaat hierbij om een preventieve maatregel waartoe de minister zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling kan beslissen. De legale terugkeer van Nederlandse leden van buitenlandse, jihadistische organisaties naar ons land wordt op deze manier verhinderd door middel van intrekking van hun Nederlanderschap.
Met dit onderzoek wordt invulling gegeven aan de toezegging aan de leden van de Eerste Kamer om de wet drie jaar na haar inwerkingtreding te evalueren (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, 34.356 (R2064), nr. 26). Het betreft een plan- en procesevaluatie.Tijdens de behandeling van de wetswijziging in de Eerste Kamer heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat artikel 14 lid 4 RWN drie jaar na inwerkingtreding zou worden geƫvalueerd om vast te stellen of de bepaling na de vervaldatum (1 maart 2022) zal worden gehandhaafd, al dan niet in gewijzigde vorm.
In het evaluatieonderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre heeft de invoering van artikel 14 lid 4 RWN de legale terugkeer van Nederlandse leden van buitenlandse, jihadistische organisaties naar Nederland door middel van intrekking van hun Nederlanderschap weten te verhinderen?
Ter beantwoording van die vraag is een planevaluatie en een procesevaluatie uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Vraagstelling en onderzoeksmethode
  3. Ontneming Nederlanderschap op grond van artikel 14 lid 4 RWN
  4. Planevaluatie
  5. Procesevaluatie
  6. Conclusies

Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Marseille, A.T., Bex-Reimert, V.M., Winter, P. de, Wever, M., Winter, H.B.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid
Projectnummer:
3107
Operationele status:
Afgerond