Effect deelname Europees Sociaal Fonds (ESF)-trajecten op werk, opleiding en strafrechtelijke recidive onder ex-gedetineerden, ex-JJI-pupillen en ex-tbs-gestelden

Effect deelname Europees Sociaal Fonds (ESF)-trajecten op werk, opleiding en strafrechtelijke recidive onder ex-gedetineerden, ex-JJI-pupillen en ex-tbs-gestelden

Samenvatting

Nederlandse gedetineerden (jeugdigen en volwassenen die verbleven in een Nederlandse PI, JJI of tbs-instelling) kunnen tijdens hun detentieperiode deelnemen aan door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gefinancierde trajecten. Met deze trajecten wordt geprobeerd om de arbeidsmarktpositie en het opleidingsniveau van justitiabelen te verbeteren om zo hun kansen op succesvolle re-integratie te vergroten. Gedetineerden kunnen werkervaring opdoen, een vakopleiding volgen en er is extra begeleiding mogelijk voor gedetineerden. Gedetineerden krijgen onder andere de kans om een erkende opleiding tot allround lasser of sportinstructeur te volgen.

In 2013 is door het WODC een eerste onderzoek uitgevoerd, waarbij is gekeken naar de opbrengsten van ESF-trajecten in termen van sociaaleconomische positie en recidive van de deelnemende justitiabelen (G. Weijters, S. Noordhuizen, S. Verweij e.a., Effect deelname ESF-projecten op werk/opleiding en strafrechtelijke recidive, 2013).In 2014 zijn opnieuw gelden uit het ESF beschikbaar gesteld aan DJI-instellingen om projecten rond arbeidstoeleiding en opleiding te financieren. DJI heeft behoefte aan het verkrijgen van (extra) inzicht in de resultaten van deelname aan de verschillende ESF-trajecten op de arbeidspositie en recidive van ex-gedetineerden. In dit huidige onderzoek wordt daarom onderzocht in hoeverre deelnemers aan de verschillende ESF-trajecten in 2014, 2015 en/of 2016 die in 2016 uitstromen uit detentie na detentie een (duurzame) betaalde baan vinden, een opleiding volgen en recidiveren.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effect deelname Europees Sociaal Fonds (ESF)-trajecten op werk, opleiding en strafrechtelijke recidive onder ex-gedetineerden, ex-JJI-pupillen en ex-tbs-gestelden
Projectnummer:
3109
Operationele status:
Lopend