Procesevaluatie LVB in de strafrechtketen

Procesevaluatie LVB in de strafrechtketen

Samenvatting

De verschillende ketenpartners zijn momenteel bezig met het inbedden van (de kennis over) mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in hun opleidingen, tools, interventies/begeleiding en werkprocessen. LVB’ers zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Om effectief bij te kunnen dragen aan een vermindering van recidive en instroom van deze doelgroep, is het nodig dat er professionals in de strafrechtelijke keten meer rekening houden met LVB’ers. Daartoe zijn vier speerpunten benoemd: bewustwording, signalering (herkennen), bejegening (communicatie) en interventies. Deze procesevaluatie moet duidelijk maken of het is gelukt LVB goed ingebed te krijgen in de verschillende geledingen van de strafrechtketen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie LVB in de strafrechtketen
Organisatie(s):
WODC, Significant APE
Projectnummer:
3116
Operationele status:
Lopend