Inventarisatie herstelrechtvoorzieningen in het strafrecht

Straffen en maatregelen / Halt

Inventarisatie herstelrechtvoorzieningen in het strafrecht

Samenvatting

Onder herstelrecht wordt verstaan dat het slachtoffer en de verdachte/veroordeelde in staat worden gesteld om deel te nemen aan een proces dat gericht is op het oplossen van de gevolgen van het strafbare feit, met de hulp van een onpartijdige derde. Twee recente breed gesteunde moties roepen het Kabinet op om te komen tot een prominentere rol voor herstelrecht in het strafrecht, ook voor jeugdzaken. In januari 2020 is een beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerbrief ‘Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces’, d.d. 8-1-2020, 2791428). Dit beleidskader benoemt herstelrechtvoorzieningen vanaf het voorbereidend onderzoek tot en met de tenuitvoerleggingsfase. Het accent ligt daarbij op de fasen waarin de officier van justitie en de rechter bij een zaak betrokken zijn. Hierbij wordt uitgegaan van verschillende positieve effecten voor slachtoffers, daders en de samenleving. Sinds het voorjaar wordt in een projectteam gewerkt aan een beleidskader herstelrechtvoorzieningen in het strafrecht. Vanuit de praktijk is de suggestie gedaan om meer duidelijkheid en overzicht te bieden over de beschikbare voorzieningen voor herstelrechtelijke trajecten. Alle informatie en de uitkomsten van het onderzoek kunnen op een website worden geplaatst, zodat eenieder hiervan kennis kan nemen. Het onderzoek dient een overzicht te geven van de (lokaal) beschikbare herstelrechtvoorzieningen, het gebruik ervan en hoe de dienstverlening wordt gewaardeerd.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie herstelrechtvoorzieningen in het strafrecht
Projectnummer:
3127
Operationele status:
Lopend