Verkennend onderzoek Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA)

Verkennend onderzoek Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA)

Samenvatting

Inzicht in de economische en maatschappelijke effecten van een interventie is van belang om te komen tot een zorgvuldige afweging en besluitvorming. Daarvoor bestaan verschillende instrumenten en technieken, waarvan de meest bekende de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) is. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een kosten-batenanalyse waarbij de kosten en baten van bijvoorbeeld een project of beleidsoptie voor de gehele maatschappij worden beschouwd.
Door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een Algemene Leidraad voor MKBA’s opgesteld. Daarnaast zijn er - afgeleid van de Algemene Leidraad - MKBA-werkwijzers ontwikkeld, waarin wordt ingegaan op de specifieke vragen die zich voordoen bij de opstelling van een MKBA op een bepaald beleidsterrein. Deze werkwijzers bieden ook ondersteuning bij het vinden en gebruiken van de meest voorkomende waarderingskengetallen.
Voor het JenV-domein is geen sectorspecifieke MKBA-werkwijzer beschikbaar. De vraag is of een sectorspecifieke MKBA-werkwijzer nodig is. Dat wordt in dit onderzoek nagegaan. Tevens wordt, als dat inderdaad zo is, nagegaan welke vervolgstappen nodig zijn om deze op te kunnen stellen (of het bestaande MKBA-instrumentarium beter toe te snijden op het JenV-domein). Aan de hand hiervan kan het ministerie van Justitie en Veiligheid beslissen over een passend vervolgtraject.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkennend onderzoek Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA)
Organisatie(s):
WODC, SEO Economisch Onderzoek
Projectnummer:
3129
Operationele status:
Lopend