Evaluatie uitvoering Wet Controle op Rechtspersonen dmv TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving)

Evaluatie uitvoering Wet Controle op Rechtspersonen dmv TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving)

Samenvatting

Met de Wet controle op rechtspersonen (Wcr) is een systeem van doorlopende controle op rechtspersonen geïntroduceerd, gericht op het voorkomen van misbruik door of door middel van (opgerichte) rechtspersonen. Specifiek wordt daarbij gedacht aan misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard, zoals faillissementsfraude, witwassen en fiscale fraude. De controle geschiedt door het team TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving) van screeningsautoriteit Justis en resulteert al dan niet in een risicomelding. Justis verstrekt deze risicomeldingen aan partijen, die op hun beurt deze informatie kunnen betrekken bij/in hun eigen onderzoek en de beoordeling of en welke interventies nodig zijn.
Dit evaluatieonderzoek moet uitwijzen of met de huidige uitvoering van de Wcr de doelstelling van deze wet wordt bereikt (planevaluatie). Ook komt aan de orde hoe noodzakelijk de gekozen uitvoering van de Wcr is voor het primaire werkproces van de afnemers en de benutting van de TRACK producten (procesevaluatie). Het betreft een toezegging aan de Tweede Kamer (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 29 911, nr. 243, p. 2).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie uitvoering Wet Controle op Rechtspersonen dmv TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving)
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Projectnummer:
3131
Operationele status:
Lopend