Duur van de ontnemingsprocedure

Duur van de ontnemingsprocedure

Samenvatting

Het afpakken van crimineel vermogen is een belangrijke interventiestrategie geworden in de strafrechtketen (met name ook in de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit), maar deze ontnemingsprocedure (art. 36e Sr en artt. 511b tot en met 511i Sv) kan lang duren. Vanuit de praktijk en de politiek wordt aangedrongen op versnelling. Om tot goede voorstellen te komen is het belangrijk inzicht te verkrijgen in de duur van de verschillende onderdelen van de procedure en de achtergrond.
Met dit onderzoek wordt voldaan aan twee moties van de Tweede Kamerleden Groothuizen en Rutte over het versnellen van de ontnemingsprocedure (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-18, 29911 nrs. 186 en 187).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Duur van de ontnemingsprocedure
Projectnummer:
3140
Operationele status:
Startfase