Webharvesting door culturele erfgoedinstellingen

Civiel recht en civiel proces / Cultuurgoed

Webharvesting door culturele erfgoedinstellingen

Samenvatting

In het kader van de omzetting van de richtlijn auteursrecht in de digitale markt streeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) ernaar om het harvesten (kopiëren) van auteursrechtelijk beschermde werken op het Nederlandse deel van het internet toe te staan aan culturele erfgoedinstellingen zonder voorafgaande toestemming van rechthebbenden. Doel hiervan is het Nederlands deel van het internet voor wetenschappelijk onderzoek te preserveren.
Sinds 2007 archiveert de KB een representatieve selectie van Nederlandse websites. De KB wil dit uitbreiden tot een ‘nationale domeincrawl’, oftewel alles wat tot het openbaar toegankelijke Nederlandse web behoort, periodiek opnemen in de collectie door middel van geautomatiseerde webharvesting. Hiervoor zou een uitzondering op het auteursrecht moeten worden gemaakt. De vraag rijst of dit mogelijk en wenselijk is. Het integraal kopiëren van het internet raakt aan meer rechtsgebieden dan alleen het auteursrecht, zoals de privacy en meer in het bijzonder het persoonsgegevensbeschermingsrecht.
Uitgangspunt van dit onderzoek zijn de voorgenomen activiteiten van de KB om het Nederlandse deel van het internet periodiek te archiveren. Het onderzoek bevat de volgende onderdelen: A. het behoud van het digitale culturele erfgoed; B. de voorgenomen werkwijze van de KB bezien vanuit de verschillende rechtsgebieden; C. webharvesting in het buitenland en D. synthese.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Webharvesting door culturele erfgoedinstellingen
Organisatie(s):
UvA - Instituut voor Informatierecht (IVIR)
Projectnummer:
3142
Operationele status:
Lopend