Ontwikkeling Evaluatiekader verplicht financieel toezicht

Ontwikkeling Evaluatiekader verplicht financieel toezicht

Samenvatting

Middels een pilot Pilot Verplicht financieel toezicht jeugd wordt verkend op welke wijze verplicht financieel toezicht in het jeugdstrafrecht ingericht kan worden, zodat dit een bijdrage levert aan het voorkomen van recidive, (verdere) schulden en de inning van financiële sancties. De pilot wordt in samenwerking met het OM, jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming en de gemeente Den Haag opgezet. De deelnemers van de pilot zijn jeugdigen van 12 tot 18 jaar die in het jeugdstrafrecht worden berecht. De duur van de pilot is twee jaar en na die twee jaar is een evaluatie voorzien die in kaart moet brengen hoe de uitvoering is verlopen, welke problemen zich in de uitvoering hebben voorgedaan, hoe knelpunten kunnen worden opgelost, en in hoeverre verplicht financieel toezicht bijdraagt aan het voorkomen van (verdere) schulden, aan een stabiele financiële situatie van jongeren en de inning van financiële sancties.
Hoewel het verplicht financieel toezicht ook geacht wordt bij te dragen aan het voorkomen van recidive is het in 2022 te vroeg om na te kunnen gaan of dit doel ook in deze eerste pilot is bereikt. Het op te stellen evaluatiekader zal daarom niet hoeven te voorzien in de opzet van een effectmeting in termen van recidive.
Het doel van dit onderzoek is te komen tot een plan van aanpak voor een evaluatietraject inclusief evaluatiekader en bijbehorende objectieve en meetbare indicatoren die tijdens de pilot moeten worden vastgelegd om te kunnen beoordelen of de pilot geslaagd is. Het voornaamste doel van de evaluatie die met het in dit onderzoek op te stellen evaluatiekader moet worden voorbereid, is om na te gaan of de pilot is geslaagd. Criteria op basis waarvan dit kan worden beoordeeld dienen in het evaluatiekader te worden beschreven, maar het gaat er in ieder geval om de vraag of het lukt om het verplicht financieel toezicht zo in te richten dat jongeren eraan meewerken, dat het financieel toezicht goed wordt uitgevoerd, dat professionals de indruk hebben dat het een veelbelovende manier is om jongeren te helpen hun financiën onder controle te krijgen, jongeren (gematigd) positieve ervaringen hebben. In aanvulling dient het evaluatiekader te beschrijven of, en zo ja, hoe en met welke voorbehouden kan worden nagegaan of schulden lager worden, of de financiële situatie van jongeren verbetert en of financiële sancties worden geïnd.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwikkeling Evaluatiekader verplicht financieel toezicht
Organisatie(s):
WODC, Significant APE
Projectnummer:
3164
Operationele status:
Lopend