Juridische analyse verhouding jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht

Juridische analyse verhouding jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht

Samenvatting

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) zijn een kwetsbare groep binnen de vreemdelingenketen. Zij dienen daarom goed begeleid te worden en Nidos (de voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen) vervult daarin een belangrijke rol. Daarbij geldt een onderscheid tussen ‘voogdij’ en ‘gezinsvoogdij’. Ten aanzien van minderjarige vreemdelingen is Nidos een belangrijke samenwerkingspartner van de uitvoeringsdiensten in de vreemdelingenketen, met name de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De bevoegdheden en plichten van een (gezins)voogd zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, de Jeugd(beschermings)wet, het Besluit Jeugdwet en (inter)nationale/Europese regelgeving. De bevoegdheden en plichten van een medewerker in de vreemdelingenketen zijn vastgelegd in de Vreemdelingenwet- en regelgeving en Europese regelgeving en internationale verdragen.
In de praktijk komt het met enige regelmaat voor dat Nidos en de uitvoeringsdiensten spanningen ervaren in hun respectievelijke werkzaamheden. Hoewel er veel goed gaat, is het belangrijk om de knelpunten die worden ervaren aan te kaarten en zoveel mogelijk te beperken. Het onderzoek betreft zowel de algemene wet- en regelgeving van het jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht ten aanzien van minderjarigen, als de uitvoering daarvan in de praktijk. Zowel ten aanzien van amv’s als ten aanzien van minderjarige vreemdelingen die met familieleden in Nederland verblijven.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Juridische analyse verhouding jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht
Organisatie(s):
WODC, RU - Radboud Universiteit
Projectnummer:
3165
Operationele status:
Lopend