Algemeen Bestuursrecht 2001

Algemeen Bestuursrecht 2001

De burger en de Awb: ervaringen van repeat players met Awb-procedures

Samenvatting

Dit boek bevat de resultaten van het onderzoek naar de positie van burgers in procedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het onderzoek is gericht op ervaringen van personen die regelmatig optreden voor burgers, bedrijven en organisaties in Awb-procedures (repeat players). Aan de hand van diepte-interviews zijn de fasen vanaf het vooroverleg tot en met de gang van zaken bij de rechter in eerste aanleg in drie soorten procedures onderzocht: WAO-besluiten, milieuvergunningen en sanctiebesluiten in het omgevingsrecht. Centraal stonden de volgende thema's: de mogelijkheid voor burgers om standpunten naar voren te brengen, de toegevoegde waarde van een fase in de procedure ten opzichte van de daaraan voorafgaande fase en het tijdsbeslag van een procedure. Het boek laat zien dat de Awb-procedures er vanuit het perspectief van de burger anders uitzien dan vanuit het perspectief van bestuursorganen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden om tot een uitwisseling van inhoudelijke standpunten en argumenten te komen. De punten waarop de procedures verbeterd kunnen worden, hebben vooral te maken met de feitelijke invulling die ambtenaren, bestuurders en rechters er aan geven, en niet zozeer met de exacte formulering van de wettelijke regeling.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Probleemstelling en onderzoeksmethode
  3. De mogelijkheden om standpunten naar voren te brengen
  4. De zin van de opeenvolging van fasen
  5. De tijdigheid
  6. Samenvatting en analyse van de onderzoeksresultaten
  7. Centrale conclusies
  8. Aandachtspunten

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Aalders, M.V.C., Boeve, M.N., Hazewindus, W.G.A., Jong, K.A.W.M. de, Klap, A.P., Olivier, B.K., Schueler, B.J., Uylenburg, R., Wilt, C.J. van der
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Leerstoelgroep Bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam - Centrum voor Milieurecht, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2001
ISBN:
9054541415
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1969a

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De burger en de Awb
Projectnummer:
99.109a
Operationele status:
Alleen publicatie