Het aansprakelijk stellen van bestuurders

Het aansprakelijk stellen van bestuurders

Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders

Samenvatting

Dit onderzoek is een uitvloeisel van de toezegging van de toenmalige Minister van Justitie Hirsh Ballin aan de Tweede Kamer om een onderzoek te laten uitvoeren naar de reden voor het vrijwel ontbreken van civielrechtelijke aansprakelijkheidsacties en andere op het civiele recht gebaseerde acties welke in geval van financieel wanbeleid door ondernemingen aanhangig kunnen worden gemaakt. (zie: Kamerstukken II 2008/09, 31386, nrs. 17 en 18)
De probleemstelling van dit onderzoek luidt:
Wat zijn de redenen voor het niet intern aansprakelijk stellen van de (ex-)bestuurders en (ex-)interne toezichthouders voor de schade als gevolg van een onbehoorlijke taakvervulling, in gevallen waarin daar wel een grond voor leek te bestaan?

Inhoudsopgave

Ten geleide
Voorwoord
Samevatting

  1. Inleiding
  2. Inzichten uit eerder onderzoek naar besluitvorming over aansprakelijk stellen
  3. Juridisch kader bestuurdersaansprakelijkheid
  4. Resultaten empirisch onderzoek
  5. Conclusies en slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eshuis, R.J.J., Holvast, N.L., Bunt, H.G. van de, Erp, J.G. van, Pham, N.T.
Organisatie(s):
WODC, Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
978-90-5931-831-1
Reeks:
Onderzoek en beleid 303
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aansprakelijk stellen bestuurders voor financieel wanbeleid
Projectnummer:
2002
Operationele status:
Afgerond