Analyse van handhavingsrisico's

Detentie en reclassering / Risicotaxatie

Analyse van handhavingsrisico's

Het opzetten van een systematiek

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op de mogelijkheid om op structurele wijze de fraudegevoeligheid voor nieuwe regelgeving te bepalen. Dit onderzoek is verricht aan de hand van twee cases, te weten:

  1. bouw- en sloopafval, regelgeving van het ministerie van VROM;
  2. gecontaineriseerd vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen over de weg, regelgeving van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Uitgegaan wordt van methodieken die voor technische systemen gebruikt worden: HAZOP (Hazard and Operability study) en FMECA (Failure Modes Effects and Criticality Analysis).

Inhoudsopgave

Lijst van tabellen
Lijst van figuren
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Opzet studie
  3. Aanmaken veldbeschrijvingen
  4. Uitwerken tot afwijkingen
  5. Uitwerking relatieve kans van de afwijkingen
  6. Uitwerking ernst van de afwijkingen
  7. Bepaling criticality en vaststelling handhavingstekorten

Literatuur
Lijst van afkortingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bouwman, E.C.J.
Organisatie(s):
NRG, WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
NRG
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.086

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
99.144
Operationele status:
Alleen publicatie