Individueel of collectief procederen bij massaschade?

Individueel of collectief procederen bij massaschade?

experimenten naar het effect van opt-in-modellen en opt-out-modellen op het procesgedrag van benadeelden

Samenvatting

Directe aanleiding voor het onderzoek vormt de taakstelling binnen de rechtshulp en de vraag of, in het kader van het programma Rechtsbijstand en geschiloplossing (het vervolg op het programma Duurzame en toegankelijke rechtsbijstand), collectief procederen vanuit dat oogpunt moet worden gestimuleerd (dit is echter vanzelfsprekend geen onderzoeksvraag). Meer algemeen kan dit onderzoek relevant zijn om inzicht te krijgen in de werking van verschillende vormen van collectief procederen/collectieve actie en het keuzegedrag van betrokkenen.
Er worden bij collectief procederen in Nederland verschillende vormen onderscheiden: de regeling voor massaal bezwaar in fiscale zaken, de WECAM/Wet collectieve afhandeling van massaschade, het traditionele proefproces, prejudiciële vragen aan de HR etc. In dit soort gevallen kan de behandeling van een groot aantal geschillen 'gebundeld' plaatsvinden. De werkwijze zoals die nu al door de Belastingdienst wordt gehanteerd zou daartoe als voorbeeld kunnen dienen. Deze werkwijze houdt in dat wanneer tegen een besluit massaal bezwaar wordt aangetekend, in één zaak een (beroeps)procedure wordt gevoerd om uitspraak te krijgen op de juridische vraag die aan alle zaken ten grondslag ligt. Zolang deze zaak dient, worden alle andere, vergelijkbare zaken niet in behandeling genomen of aangehouden. Na de uitspraak worden vervolgens alle ingediende bezwaren in de geest van die uitspraak afgehandeld. Met deze werkwijze kan worden voorkomen dat onnodige toevoegingen worden afgegeven of dat (toegevoegde) advocaten onnodige (proces)handelingen verrichten, of dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan in sterk vergelijkbare gevallen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding en verantwoording
  2. Collectieve acties in het recht
  3. Analyse van bestaand empirisch onderzoek op het gebied van massaschade
  4. Onderzoek naar geschilgedrag
  5. Experimenten
  6. Conclusies en implicaties
Samenvatting
Summary
Literatuuroverzicht
Bijlagen 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dijck, G. van, Doorn, C.J.M. van, Tzankova, I.N.
Organisatie(s):
WODC, UvT - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Universiteit van Tilburg, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Tilburg University - Law School
Website:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Collectief procederen
Projectnummer:
1856
Operationele status:
Afgerond