Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006

Wetgeving en beleid / Awb

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006

Awb-procedures vanuit het gezichtspunt van de burger; stand van zaken in theorie en eerder onderzoek

Samenvatting

In de eerste Awb-evaluatie is de werking van de Awb voornamelijk vanuit het perspectief van bestuursorganen en rechters onderzocht. Aangezien de Awb-procedure er onder andere toe dient om problemen tussen belanghebbenden (veelal burgers) en overheidsorganen te beslechten is het perspectief van de burger eveneens van belang. In de tweede evaluatie is op kleine schaal aandacht besteed aan de ervaringen van burgers met Awb-procedures. In dat onderzoek zijn repeat players (personen die – veelal beroepshalve- optreden voor burgers, bedrijven of organisaties in Awb-procedures) ondervraagd over hun ervaringen op het gebied van WAO en omgevingsrecht. In dit rapport worden ten eerste aan de hand van parlementaire bronnen de centrale uitgangspunten van de Awb-wetgever met betrekking tot de positie van de burger in beeld gebracht. Ook worden de commentaren die daarop door bestuursrechtgeleerden zijn gegeven, beschreven. Vervolgens worden eerst algemene theorieën m.b.t. ervaringen van burgers in hun contacten met bestuur en rechtspraak beschreven, waarna de resultaten van eerder verricht empirisch onderzoek naar ervaringen van burgers in bestuurlijke procedures worden gepresenteerd. In het slothoofdstuk synthetiseren de onderzoekers het voorgaande en geven ze aandachtspunten voor toekomstig empirisch onderzoek op dit terrein.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Dankwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beleidsveronderstellingen van de Awb-wetgever over de positie van de burger
  3. Theorieën en empirische bevindingen over de burger in (rechts)procedures
  4. Empirisch onderzoek met betrekking tot de burgers in Awb-procedures
  5. Conclusie en slotbeschouwing  

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laemers, M.T.A.B., Groot-van Leeuwen, L.E. de, Fredriks, R.
Organisatie(s):
WODC, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-788-4
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Derde evaluatie AWB: procedures vanuit het gezichtspunt vd burger deelproject 2; procedures vanuit het gezichtspunt vd burger (deelproject 2)
Onderzoeker(s):
Groot-van Leeuwen, L.E. de
Projectnummer:
1326B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie