De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak

De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak

Samenvatting

Door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd op 20 november 1989 het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) unaniem aangenomen. Op 2 september 1990 trad het in werking en inmiddels hebben vrijwel alle Staten (191) het Verdrag geratificeerd. Voor Nederland trad het IVRK op 8 maart 1995 in werking. In het Verdrag zijn zowel burger- en politieke rechten, als economische, sociale en culturele rechten opgenomen die gelden voor alle personen die jonger zijn dan achttien jaar. Er zijn specifiek op kinderen toegespitste rechten in opgenomen die kinderen recht op voorzieningen, bescherming en participatie geven (provision, protection, participation). Het Comité voor de Rechten van het Kind ziet toe op de naleving van het IVRK. Binnen twee jaar na inwerkingtreding van het Verdrag dienen de Staten een eerste rapport bij het Comité in en overleggen vervolgens iedere vijf jaar een rapport aan het Comité, waarin zij aangeven hoe het Verdrag in hun Staat wordt toegepast. Dit onderzoek richtte zich op de doorwerking van de bepalingen van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak. In het rapport wordt een overzicht gegeven van en commentaar gegeven bij de relevante rechtspraak tot en met 2001 (vijfenzeventig zaken).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Inleiding

  1. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
  2. Ratificatie van het Verdrag door Nederland
  3. Rapportage aan het Comité
  4. Jurisprudentieoverzicht tot en met mei 2001
  5. Samenvatting Rechtspraak & beantwoording van de onderzoeksvragen
  6. Nabeschouwing

Samenvatting
Summary
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ruitenberg, G.C.A.M.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC (subsidie)
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit
Jaar van uitgave:
2003
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.859

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Doorwerking VN verdrag inzake de rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak
Projectnummer:
02.080
Operationele status:
Afgerond