De Letselschade Raad, een studie over subsidiëring en zelfregulering

De Letselschade Raad, een studie over subsidiëring en zelfregulering

Samenvatting

Aan De Letselschaderaad (DLR) is vijf jaar (2007-2011) lang een tijdelijke subsidie toegekend. Deze subsidie had tot doel de naleving van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) te bevorderen en actueel te houden en daarmee in te bedden in de maatschappij. Uitgangspunt van deze subsidietoekenning was dat deze inbedding na vijf jaar behaald zou zijn, zodanig dat er geen specifieke aandacht vanuit één organisatie meer voor nodig zou zijn. Inzet van DLR en de reden voor het ministerie om subsidie toe te kennen is de bevordering van buitengerechtelijke geschiloplossing door middel van het breed hanteren van de gedragscode.
In dit evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van de subsidie komt de volgende probleemstelling aan de orde: In hoeverre is het aannemelijk dat de aan DLR verstrekte subsidie ten behoeve van de GBL doeltreffend is geweest, in die zin dat de naleving door de tijd heen is verbeterd? In hoeverre kan gezegd worden dat de gedragscode nu is 'ingebed in de maatschappij'? Is de subsidie besteed voor het doel waarvoor zij is uitgekeerd?

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De letselschadewereld
  3. Beleid, doelen en verantwoording
  4. Besteding van middelen
  5. De effecten van subsidie
  6. Het middelingsloket
  7. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ridder, J. de, Bloemhoff, C., Schudde, L.T., Struiksma, N., Zee, T. van der
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectiviteit subsidie letselschade
Projectnummer:
2162
Operationele status:
Afgerond