Er gaat iets veranderen in de prostitutie ...

Er gaat iets veranderen in de prostitutie ...

De sociale positie en het psychosociaal welzijn van prostituees in prostitutiebedrijven voorafgaand aan de opheffing van het bordeelverbod

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de sociale positie en het psychosociale welzijn van prostituees in de periode voorafgaand aan de wetswijziging. (Op 1 oktober 2000 is door een wijziging in het Wetboek van Strafrecht het algemeen bordeelverbod opgeheven.) Zowel de sociale positie als het psychosociale welzijn van een aantal kwetsbare groepen prostituees, die onder dwang of onder druk van schulden en dergelijke aan het werk zijn, blijkt weinig positief. Daarnaast is er een groep prostituees die bewust en om positieve redenen voor de prostitutie hebben gekozen. Met deze groepen gaat het, mits er sprake is van 'goede' werkplekken, relatief goed. Vrijwel alle prostituees ondervinden op het gebied van sociale acceptatie grote problemen. Er is daarnaast veel onduidelijkheid over de wetswijziging en over de belastingafdracht, hetgeen misbruik door derden in de hand werkt. Er zijn aanwijzingen dat prostituees op steeds jongere leeftijd met prostitutiewerk beginnen. Vooral onder jonge prostituees en vrouwen die jong met het werk zijn begonnen, speelt dwang door pooiervriendjes een belangrijke rol in hun 'keuze' voor de prostitutie. Alhoewel prostituees geweld niet snel als zodanig benoemen, rapporteert bijna een kwart van de respondenten zelf in het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van geweld.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Leden van de begeleidingscommissie

 1. Inleiding
 2. Werving en achtergronden van respondenten
 3. Prostituees en hun werk: motieven en werkhouding
 4. De cultuur op de werkplek
 5. Arbeidsomstandigheden, geweldervaringen en werkbelasting
 6. Gezagsverhoudingen in prostitutiebedrijven
 7. Welzijn
 8. Wet- en regelgeving
 9. De wetswijziging
 10. Conclusies, aanbevelingen en een vooruitblik op de volgende meting
 11. Literatuurlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Venicz, L., Vanwesenbeeck, I.
Organisatie(s):
Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek (NISSO), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek (NISSO)
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.320

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Er gaat iets veranderen in de prostitutie
Projectnummer:
98.127
Operationele status:
Alleen publicatie