Evaluatie van de Wet BOB - fase 1

Evaluatie van de Wet BOB - fase 1

De eerste praktijkervaringen met de Wet Bijzondere opsporingsbevoedheden

Samenvatting

Op 1 februari 2000 is de Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) in werking getreden. De minister van Justitie heeft aan de Kamer een evaluatie van deze wet toegezegd. Dit evaluatieonderzoek, dat wordt verricht door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), loopt van 2000 tot 2003. Het moet inzicht verschaffen in de mate waarin de doelstellingen van de Wet BOB worden gehaald en in de werkbaarheid van de regelgeving in de praktijk. Vanwege de omvang van het terrein dat onderwerp van de evaluatie is, is het onderzoek in twee fasen opgezet. Het onderzoek in de eerste fase kan al in een vroeg stadium een indruk geven van ervaringen met de Wet BOB. Daarnaast helpt de eerste fase onderzoeksvragen te specificeren die in de meer verdiepende tweede fase van het evaluatieonderzoek aan bod zullen komen. Dit rapport is het verslag van het eerste, beschrijvende gedeelte van het onderzoek, dat het karakter heeft van een procesevaluatie. Het geeft een indruk van de manier waarop aan de nieuwe wetgeving uitvoering wordt gegeven en van wat daarbij goed en minder goed verloopt. Het rapport bevat een bespreking van literatuur die over het Wetsvoorstel BOB is verschenen, een bespreking van de wet zelf en een inventarisatie en analyse van de ervaringen in de uitvoeringspraktijk tijdens de eerste anderhalf jaar dat de Wet BOB van kracht was.

Inhoudsopgave


Voorwoord
Gebruikte afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beschrijving van de Wet Bob en parlementaire behandeling
  3. Verwachtingen en opvattingen over de Wet BOB: een literatuuroverzicht
  4. Implementatie van de Wet BOB
  5. Praktijkervaringen met de Wet BOB 

Slotbeschouwing
Summary
Literatuur

Bijlagen

  1. Samenstelling begeleidingscommissie
  2. Factoren die van invloed zijn op de realisatie van de doelstellingen van wetgeving 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bokhorst, R.J., Kogel, C.H. de, Meij, C.F.M van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2002
ISBN:
9054542438
Reeks:
Onderzoek en beleid 197
Type rapport:
Tussenrapport
Signatuur:
Ra 12.710

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie bijzondere opsporingsbevoegdheden (fase 1)
Onderzoeker(s):
Bokhorst, R.J.
Projectnummer:
99.041
Operationele status:
Afgerond