Tussen beheersing en begeleiding

Migratie en integratie / Asielzoekerscentrum

Tussen beheersing en begeleiding

een evaluatie van de pilot 'beschermde opvang risico-AMV's

Samenvatting

Naar aanleiding van aanhoudende signalen dat een deel van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen met onbekende bestemming uit de opvangcentra verdwijnt, en het vermoeden dat sommigen van hen slachtoffer zijn van grensoverschrijdende mensenhandel (zie o.a. TK 27 062, nr. 49), is aan de Tweede Kamer voorgesteld om een twee jaar durende pilot beschermde opvang in te richten. In deze pilot zou worden geëxperimenteerd met een vorm van besloten opvang voor AMV’s vanaf 13 jaar, die het risico lopen slachtoffer te worden van mensenhandel en/of -smokkel.
De pilot 'beschermde opvang' is op 1 januari 2008 formeel van start gegaan, op vier locaties met elk twaalf plaatsen. In deze evaluatie van de pilot staan de volgende vragen centraal:

 1. In hoeverre en op welke wijze draagt de pilot bij aan de doelen die daaraan zijn gesteld?
 2. In hoeverre kan het al dan niet behalen van de kwantitatieve resultaten worden toegeschreven aan het functioneren van de pilot?
 3. Welke andere resultaten heeft de pilot opgeleverd, bijvoorbeeld op het gebied van methodiekontwikkeling en de samenwerking tussen de betrokken instanties?
 4. In hoeverre zijn de plaatsing en het verblijf van AMV’s in locaties voor beschermde opvang in overeenstemming met de relevante (inter)nationale weten regelgeving, en wat zou eventueel nodig zijn om overeenstemming te bewerkstelligen?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Context en achtergronden van de pilot 'beschermde opvang'
 3. Onderzoeksvragen en methode
 4. Instroom in de beschermde opvang
 5. Verblijf en begeleiding in de beschermde opvang
 6. Vertrek uit de beschermde opvang
 7. Kwantitatieve resultaten
 8. De juridische grondslag van de beschermde opvang
 9. Conclusies en discussie
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kromhout, M.H.C., Liefaard, T., Galloway, A.M., Beenakkers, E.M.Th., Kamstra, B., Aidala, R.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Cahiers 2010-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilot beschermde opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
Projectnummer:
1822
Operationele status:
Afgerond