Pilot Dreigingsmanagement

Pilot Dreigingsmanagement

een ex-ante evaluatie

Samenvatting

In 2010 is de pilot dreigingsmanagement van start gegaan. De pilot richt zich op (veelal gemarginaliseerde en getroebleerde) mensen die als uitlaatklep voor hun persoonlijke en psychische problemen een bekende Nederlander bedreigen. In de pilotfase is de aandacht in eerste instantie gericht op bedreigers van en bedreigingen tegen leden van het Koninklijk Huis en de Minister-President. Na verloop van tijd zal het bereik van de pilot worden uitgebreid naar andere landelijk bekend personen die een publieke functie bekleden. Het doel van de pilot is om, daar waar dit nodig wordt geacht, door middel van een persoonsgerichte aanpak de geschetste dreiging weg te nemen, te reduceren of hanteerbaar te maken.
De volgende probleemstelling staat centraal in dit onderzoek:
"Op welke wijze wordt de pilot Dreigingsmanagement geacht bij te dragen aan het behalen van de gekozen doelstellingen, welke knelpunten doen zich daar mogelijk bij voor en aan de hand van welke indicatoren kan deze bijdrage over twee jaar worden vastgesteld?"

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst met afkortingen
Samenvatting

  1. Vraagstelling en verantwoording
  2. Doel en achtergrond van de pilot Dreigingsmanagement
  3. Reflectie op de cognitieve logica
  4. Reflectie op de operationele logica
  5. Prestatie-indicatoren
  6. Conclusie
Summary
Literatuurlijst
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nelen, H., Leeuw, B., Bakker, F., Herrenberg, T.
Organisatie(s):
Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Telefoon:
043-3883060
Fax:
043-3889091
E-mailadres:
Metro@facburfdr.unimaas.nl
Website:
www.maastrichtuniversity.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Analyse pilot dreigingsmanagement
Projectnummer:
2011
Operationele status:
Afgerond