Evaluatie van de verzelfstandiging van het FPC Dr. S. van Mesdag

Staats- en bestuursrecht / Privatisering

Evaluatie van de verzelfstandiging van het FPC Dr. S. van Mesdag

Samenvatting

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdagkliniek is op 1 januari 2008 verzelfstandigd. Bij de verzelfstandiging heeft de staatssecretaris van Justitie aan de Eerste en Tweede kamer toegezegd na twee jaar onderzoek te doen naar de resultaten van de verzelfstandiging (Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2006–2007, 30 957, nrs. 3 en B).
De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is tweeldig:

 1. Welke voorziene en onvoorziene effecten heeft de verzelfstandiging van hdt FPC van Mesdag gehad op: de in-, door- en uitstroom; de samenwerking in de forensische zorgketen; de geïntegreerde aanpak van zorg en beveiliging (risico-management; de verhouding tussen het ministerie van VenJ en het FPC?
 2. Welke lessen zijn hieruit te trekken voor eventuele (juridische) verzelfstandiging van de rijksinrichtingen FPC Oostvaarderkliniek en FPC Veldzicht?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary
Lijst van gebruikte afkortingen

 1. Inleiding
 2. Achtergronden
 3. Het FPC van Mesdag tot de verzelfstandiging
 4. Behandelkwaliteit en samenwerking in de forensische zorgketen
 5. Bestuur en toezicht
 6. Bedrijfsvoering
 7. De effecten van de verzelfstandiging
 8. Implicaties voor eventuele verdere verzelfstandigingen in het TBS-veld
 9. Slotbeschouwing
Geraadpleegde literatuur
Geraadpleegde documenten
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Groenendijk, N., Vries, M. de, Svensson, J.
Organisatie(s):
Universiteit Twente - Faculteit Management en Bestuur , WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente - Faculteit Management en Bestuur
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-365-3282-2
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Telefoon:
053-4893299
Website:
www.utwente.nl/bms

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie verzelfstandiging Van Mesdagkliniek
Projectnummer:
1931
Operationele status:
Afgerond