Minder beschikken, meer wikken

Strafrecht en strafproces / Motivering

Minder beschikken, meer wikken

de invloed van twee wetten op de werklast van gerechten

Samenvatting

Op 16 december 2004 is een viertal wetswijzigingen in werking getreden (Stb 2004, 638, 639, 640 en 641) die als gemeenschap­pelijk oogmerk hebben de efficiëntie van het strafproces te bevorderen onder meer doordat de rechter meer bewegings­vrijheid wordt geboden het strafproces zo in te richten dat recht kan worden gedaan aan de belangen die op het spel staan. De vier wijzigingswetten betreffen:

  • wijziging Wetboek van Strafvordering houdende enkele wijzigingen in regeling van voorlopige hechtenis (Stb. 2004, 578, 639)
  • wijziging Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring bij een bekennende verdachte (Stb. 2004, 580, 641)
  • wijziging Wetboek van Strafvordering in verband met inbeslagneming en doorzoeking door rechter-commissaris (Stb. 2004, 577, 638)
  • wijziging Wetboek van Strafvordering, Wetboek Strafrecht en Wet op de rechterlijke organisatie in verband met het horen getuigen (Stb 2004, 579, 640)

Dit onderzoek betreft de vraag of de wetswijzigingen van 16 december 2004 met betrekking tot de voorlopige hechtenis en de motivering hebben bijgedragen aan de verbetering van de efficiëntie van het strafproces.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Juridische achtergrond
  3. Operationalisering van de probleemstelling in onderzoeksvragen
  4. Methoden
  5. Resultaten van de deelonderzoeken: a. Voorlopige hechtenis en b. Motivering van uitspraken
  6. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buruma, Y., Toor, D. van
Organisatie(s):
WODC, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Wolf legal publishers
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-5850-483-8
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Wolf legal publishers
 
Postbus 313
 
5060 AH Oisterwijk
Telefoon:
013-5821366
Fax:
084-8376700
E-mailadres:
info@wolfpublishers.nl
Website:
www.wolfpublishers.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie wetswijzigingen bevordering efficiënte strafproces
Projectnummer:
1711
Operationele status:
Afgerond