Handhaven op niveau

Criminaliteit en delicten / Geluidshinder

Handhaven op niveau

Samenvatting

Nadat van verschillende instanties advies was ontvangen verscheen in juli 1996 het kabinetsstandpunt op het rapport van de commissie Korthals Altes, neergelegd in de nota 'In juiste verhouding'. Naar aanleiding van de beschouwingen van de commissie en haar voorstellen zijn bij het kabinet vragen gerezen over de feitelijke kanten van een (eventueel bestaand) handhavingstekort en de wijzen waarop zulk een tekort zou kunnen worden bestreden. Op 12 december 1996 werd daartoe de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving ingesteld dit tot taak kreeg:

 1. onderzoek te laten verrichten naar de huidige bestuurspraktijk teneinde te achterhalen wat de factoren zijn die in de weg staan aan een adequaat toezicht en aan een duidelijke en consequente handhavingsreactie;
 2. studie te doen naar de wijze waarop de bestuurlijke repressieve handhaving het best kan worden georganiseerd, in het bijzonder of een zekere scheiding tussen uitvoering en toezicht enerzijds en sanctieoplegging anderzijds wenselijk is, en zo ja op welke wijze die scheiding gestalte moet worden gegeven en zo nee of de organisatie van de bestuursrechtelijke handhaving op andere wijze kan worden verbeterd;
 3. studie te doen naar de vraag of de invoering van een preventieve rechterlijke toets een bijdrage levert aan een betere bantering van de instrumenten van bestuursdwang en dwangsom, en zo ja hoe zo'n toets is in te passen in het stelsel van bestuursrechtelijke handhaving en rechtsbescherming;
 4. studie te doen naar de rol die het privaatrecht kan spelen in aanvulling op de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten van de overheid en de vraag of daartoe nadere wettelijke voorzieningen dienen te worden getroffen en zo ja of de wet restricties moet stellen aan het privaatrechtelijke overheidsoptreden;
 5. terzake van deze onderwerpen waar de commissie dat nodig acht voorstellen te doen.

Inhoudsopgave

Afkortingen

 1. Inleiding
 2. Aanpak
 3. Het handhavingstekort
 4. Algemene remedies
 5. Organisatie van de handhaving
 6. Handhaving en rechtsbescherming
 7. De preventieve rechterlijke toets
 8. De rol van het privaatrecht
 9. Handhaving jegens overheden
 10. Conclusies en aanbevelingen

Deelrapporten
- Bestuurlijke handhaving in de horeca: handhaving à la carte?
- Handhaving en fraude bij EU-subsidies
- Geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen
- Handhaving van de milieuregelgeving inzake afvalstoffen
- Samen sterk met maatwerk
- Kamperen binnen de perken
- Handhaving van het bouwvergunningvereiste
- Een keurige handhavingspraktijk?
- Handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet
- Handhaving van de Leerplichtwet 1969

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Michiels, F.C.M.A. (voorz.)
Organisatie(s):
Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving, WODC
Plaats uitgave:
Deventer
Uitgever:
Tjeenk Willink
Jaar van uitgave:
1998
ISBN:
9027148406
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1555

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handhaven op niveau
Projectnummer:
EWB/526684
Operationele status:
Alleen publicatie