Kansen voor conflictbemiddeling

Civiel recht en civiel proces / Ondernemingsraad

Kansen voor conflictbemiddeling

Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

Samenvatting

In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een specifieke vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR): conflictbemiddeling (mediation). De onderzoeksopdracht was als volgt: het verkrijgen van inzicht in de wensèlijkheid en mogelijkheden voor conflictbemiddeling op het terrein van het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht, het handelsrecht en het huurrecht. om op basis daarvan concrete aanbevelingen te formuleren over de eventuele introductie of de uitbreiding van conflictbemiddeling. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de onderzoeksresultaten.

Inhoudsopgave

Inleidend deel

  1. Achtergronden, begripsbepaling en onderzoeksopzet
  2. Huurachterstanden en overlastsituaties
  3. Arbeidsconflicten/ontslag en WOR-conflicten
  4. Commerciêle conflicten in de bouw en autobranche
  5. Reïntegratie uitkeringsgerechtigden en terugvorderingen
  6. De markt van conflictbemiddeling
  7. Conclusies
  8. Aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Geveke, H., Plant, E., Thieme, M., Verberk, M.
Organisatie(s):
B&A Groep, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
B&A Groep
Jaar van uitgave:
1998
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.852

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kansen voor conflictbemiddeling; verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling
Projectnummer:
EWB/543459
Operationele status:
Alleen publicatie