Handhaving van het bouwvergunningvereiste

Handhaving van het bouwvergunningvereiste

Een onderzoek naar het contra legem verlenen van bouwvergunningen

Samenvatting

Empirisch onderzoek is verricht om in kaart te brengen hoe het feitelijk is gesteld met de verlening van bouwvergunningen en vrijstelling door gemeentebesturen. Tevens is literatuuronderzoek verricht om een analyse te maken van de problematiek en de oplossingen die daarvoor in het verleden zijn aangedragen. Gekeken is in hoeverre overtreding van wettelijke regels plaatsvindt bij de behandeling van bouwaanvragen door gemeentebesturen en/of-ambtenaren. Daarnaast is gekeken om welke type schendingen het gaat, om welke redenen de schendingen plaatsvinden en of hiertegen wordt opgetreden en zo ja, door wie. Conclusies en aanbevelingen sluiten deze rapportage af.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethode
  3. Wettelijk kader voor de verlening van bouwvergunningen
  4. Handhaving van het bouwvergunningvereiste: schets van de problematiek
  5. Remedies
  6. Conclusies
  7. Aanbevelingen

Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hille, M.G.F., Hoitink, J.E., Janssen, A.F.J.M.
Organisatie(s):
DHV Milieu en Infrastructuur, Universiteit Utrecht, WODC
Plaats uitgave:
Amersfoort
Uitgever:
DHV Milieu en Infrastructuur
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.044

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handhaving van het bouwvergunningvereiste; een onderzoek naar het contra legem verlenen van bouwvergunningen
Projectnummer:
EWB/970
Operationele status:
Alleen publicatie