Gebruik van opsporingsbevoegdheden in de Wet Wapens en munitie (WWM)

Staats- en bestuursrecht / Publiek-private samenwerking

Gebruik van opsporingsbevoegdheden in de Wet Wapens en munitie (WWM)

Verslag van proefprojecten grensverkenning WWM-opsporingsbevoegdheden

Samenvatting

Om een uitspraak te kunnen doen over de wenselijkheid en de meerwaarde van een eventuele uitbreiding van het wettelijke instrumentarium voor de aanpak van vuurwapencriminaliteit zijn in de eerste plaats in dit onderzoek de aard en de omvang van illegaal vuurwapengebruik nagegaan. Vooral de ontwikkelingen in de tijd, de ontwikkelingen in frequentie en ernst van de incidenten, werden daarbij als belangrijk beoordeeld. Vervolgens is met behulp van (de evaluatie van) speciale politiĆ«le 'acties' getracht de vraag te beantwoorden in hoeverre het bestaande instrumentarium voor de opsporing en vervolging van vuurwapencriminaliteit - bij een geĆÆntensiveerde inzet - voldoet. Deze acties hebben landelijke bekendheid gekregen (o.a. de actie in de Millinxbuurt in Rotterdam en de acties in Amsterdam-Amstelland). Tot slot heeft het onderzoek getracht de vraag te beantwoorden of de lokale driehoek de mogelijkheden heeft de problematiek langs publiek- en privaatrechtelijke weg aan te pakken.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Vuurwapencriminaliteit
  3. Proefacties in drie regio's
  4. Strafvorderlijk debat over de proefacties
  5. Publiekrechtelijk optreden en publiek-private samenwerking

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gils, G. van, Braam, H.
Organisatie(s):
BeleidsOnderzoek en Advies (BOA), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
BeleidsOnderzoek en Advies (BOA)
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.226

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gebruik van opsporingsbevoegdheden in de Wet Wapens en munitie (WWM); verslag van proefprojecten grensverkenning WWM-opsporingsbevoegdheden
Projectnummer:
99.131
Operationele status:
Alleen publicatie