Toedeling van zaken aan en binnen gerechten

Civiel recht en civiel proces / Rechterlijke competentie

Toedeling van zaken aan en binnen gerechten

2 delen

Samenvatting

De doelstelling van dit project is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop andere landen hun stelsel van rechtspraak hebben ingericht (absolute en relatieve competentie). De huidige bepalingen over relatieve competentie worden als knellend ervaren. Zij raken aan belangrijke vragen over het rechtsbestel, bijvoorbeeld betreffende toegankelijkheid, beheersmatig optimale omvang, aansluiting bij competentie ketenpartners (politie, OM, deurwaarder, advocaten). Vragen: Hoe hebben te selecteren landen hun stelsel van rechtspraak ingericht? Welke knelpunten doen zich daarbij voor? Worden deze opgelost en zo ja hoe?

Inhoudsopgave

Deel I

  • Introductie
  • Vegelijkende analyse
  • Comparative grid
Samenvatting
Summary
Appendixes

Deel II

  • Austria
  • England and Wales
  • Italy
  • Netherlands
  • Norway
  • Portugal
  • Québec, Canada 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Langbroek, P.M., Fabri, M.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Faculteit Rechtsgeleerdheid, Consiglio Nationale delle Richerche - Instituto di Recerca sui Sistemi Giudiziari, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Instituut voor Staats- en Bestuursrecht
Jaar van uitgave:
2004
ISBN:
9090183159
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
13.075ab

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationaal onderzoek inrichting rechtsstelsels
Onderzoeker(s):
Langbroek, Ph.M.
Projectnummer:
1049
Operationele status:
Afgerond