Strafrecht en milieu

Wetgeving en beleid / Wm

Strafrecht en milieu

Samenvatting

Met dit themanummer 'Strafrecht en milieu' wil de redactie van Justitiële verkenningen de aandacht vestigen op een gebied waarop het strafrecht nog maar sinds enkele jaren een rol venrult. In gesprekken met deskundigen op het gebied van het milieubeheer en van het railieurecht en de handhaving daarvan, kwamen twee dingen naar voren:
I) Het strafrecht kan niet los gezien worden van andere sectoren van het recht, in het bijzonder van het administratieve recht, dat verreweg het belangrijkste deel uitmaakt van het juridisch instrumentarium ten dienste van het milieubeheer;
2) De literatuur over de toepassing van het strafrecht in milieuzaken en het effect daarvan is nog betrekkelijk schaars. Dit geldt in het bijzonder voor de buitenlandse literatuur.
De inleidende beschouwing van mr. Duintjer-Kleijn tracht een zeer globaal beeld te geven van de ontwilckeling en de uitgangspunten van het tot nu toe gevoerde milieubeleid en van de hoofdlijnen van de gecompliceerde milieuwetgeving, waarbij, gezien het onderwerp, het accent ligt op het strafrechtelijke aspect. Naast de inleiding is een (verkort weergegeven) Amerikaans artikel opgenomen, alsmede vier Nederlandse bijdragen, die speciaal voor dit nununer zijn geschreven.

Inhoudsopgave

Voorwoord 4

  1. M.R. Duintjer-Kleijn - Strafrecht en milieu; een inleidend artikel 5
  2. Bijlage 'wettelijke bepalingen’ bij de inleiding 35
  3. Stuart S. Nagel - Aansporingen tot het naleven van de milieuwetten 44
  4. H.R. Lauwaars - De coördinatie van de opsporing van miieudelicten 52
  5. A.G. Bosch - Milieu en strafrecht; hand having in de praktijk 62
  6. M.V.C. Aalders - De toepassing van administratieve sancties in de Hinderwet 74
  7. M. Prillevitz - Miieu-effectrapportering; een instrument voor een preventief milieubeleid 82

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1977
Reeks:
Justitiële verkenningen 1977/06