Gevangeniswezen: enkele problemen

Gevangeniswezen: enkele problemen

Samenvatting

In dit themanummer wordt aandacht besteed aan enkele probleemcategorieen in penitentiaire inrichtingen. Daarbij wordt niet gestreefd naar een behandeling van alle denkbare categorieen. De keuze is gevallen op die groepen gedetineerden, ten aanzien van wie zich recentelijk ontwikkelingen hebben voorgedaan, of waarover kortelings interessante informatie is verschenen. De aard van de problematiek bij de in dit nummer behandelde categorieen loopt uiteen. In enkele bijdragen gaat het om problemen die gedetineerden binnen de inrichting ervaren of veroorzaken: psychische problemen, gewelddadig gedrag, nadelige effecten van een zeer lange detentie en de problemen rondom de opvang van drugsverslaafden. In een andere bijdrage staat de terugkeer naar de maatschappij meer centraal, terwlil ook aandacht gegeven wordt aan gedifferentieerde behandeling van delinquenten. In totaal telt dit nummer zeven artikelen. Drie daarvan zijn oorspronkelijke artikelen en vier zijn bewerkingen van elders verschenen artikelen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. B. van der Linden en J. Verhagen - Probleemgevend gedrag van gedetineerden 9
  2. R.J. Sapsford - Levenslang gestraften: psychologische veranderingen gedurende de detentie 24
  3. D. Ellis, H.G. Grasmick en B. Gilman - Geweld in gevangenissen: een sociologische analyse 32
  4. M. van der Vaart - Druggebruikers en detentie 38
  5. A. Balder - Het drugsexperiment in het Huis van Bewaring in Rotterdam 58
  6. R. Brill - Implicaties van het conceptual level matching-model voor de behandeling van delinquenten 63
  7. L. Goodstein - De aanpassing van de gedetineerde aan de gevangenis en de problemen die dit oplevert voor de terugkeer naar de maatschappij 73

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1980
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1980/08