Integratie

Integratie

Samenvatting

Wat betekent integratie? Een greep uit de omschrijvingen die momenteel veel gebruikt worden — assimilatie, aanpassing, participatie — leert dat nieuwkomers hun levenswijze op de onze moeten afstemmen. Begrippen als gastvrijheid en acceptatie lijken momenteel minder in zwang. Kennelijk zijn velen van mening dat minderheden te weinig integreren. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat de cijfers over werkloosheid, schooluitval en criminaliteit onder allochtone groepen niet gerust stellen. Het is daarom interessant te weten hoe moslims en andere allochtone gemeenschappen zelf denken over hun toekomstperspectief in Nederland. Welke visies hebben zij op integratie? Hoe kan integratie worden bevorderd? Bestaat er angst cultureel te vervreemden? Is daarom versterking van de eigen identiteit de aangewezen manier om te integreren (islamitische zuilvorming)? Wat zijn de risico's daarvan? Maakt men zich wel voldoende de Nederlandse taal eigen? Kan bescherming en cultivering van eigen identiteit samengaan met openheid? De redactie hecht zoveel belang aan dit vraagstuk dat een aanzienlijk aantal auteurs is uitgenodigd hun visie te vertolken. Uit de zeer uiteenlopende bijdragen is een trend te signaleren dat het huidige beleid te eenzijdig leunt op sociaal-economische doelstellingen. Er lijkt behoefte te zijn aan een heroriëntatie op de sociaal-culturele factoren van integratie zoals identiteitsvorming.
De dertien bijdragen zijn gegroepeerd in drie delen. In het tweede en derde gedeelte worden respectievelijk de sociaal-culturele wegen naar integratie en de spanningen tussen de islam en een pluralistische samenleving belicht. Maar eerst volgt een meer beschrijvend gedeelte over integratiepatronen en -processen. Wat zijn de belangrijkste obstakels gebleken voor integratie? En ter contrast: wat zijn de kenmerken van een geslaagd integratieproces? Want Indonesiërs en Zuid-Europese immigranten hebben uiteindelijk zonder veel problemen ingang gevonden in de Nederlandse samenleving.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. L. Lucassen - Niets nieuws onder de zon? De vestiging van vreemdelingen in Nederland sedert de zestiende eeuw
 2. M.P. Lindo - Integratie op kousevoeten; het snelle succes van de Zuideuropeanen in Nederland
 3. M. van Niekerk - Surinaamse Nederlanders; dilemma's van integratie
 4. J. Veenman - De sociaal-economische dimensie van de integratie
 5. C.J.M. Schuyt - Naar een multistructurele samenleving
 6. R. Gowricharn - Integratiekolder? Het belang van sociale acceptatie
 7. M. Galenkamp en drs. S. Tempelman - Cultuur terug in het minderhedenbeleid; naar een islamitische zuil?
 8. N. Landman - Islamisme in de west-Europese context
 9. Th. Sunier - Islamitisch integreren? Visies van Turkse jongens op integratie en islam
 10. A.B.L. El Manouzi - Moslims in de Nederlandse samenleving; herbezinning op de Islam en loyaliteit aan de democratie
 11. C. Çörüz - De Nederlandse imam-opleiding; een onontbeerlijke voorwaarde voor integratie
 12. M. Sini - De multiculturele samenleving; een kwestie van normen en waarden
 13. Dr. G.C. Quispel - Getto's en concentratiewijken; segregatie in Nederland en de Verenigde Staten

Summaries

Journaal
- F. de Zeeuw - Juridisering: wat moet er veranderen?

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1997
Reeks:
Justitiële verkenningen 1997/06