Europa en zijn Roma

Europa en zijn Roma

Samenvatting

De Roma vormen de grootste minderheidsgroep van Europa. Het is moeilijk te zeggen hoe groot hun aandeel in de Europese bevolking precies is. De schattingen lopen uiteen van 8 miljoen tot 12 miljoen. De naam ‘Roma’ wordt in Europees verband gebruikt voor een verzameling van verschillende groepen, zoals Spaanse kale of gitanos, Franse manoush en gens du voyage, Ierse en Britse gypsies en travellers, Nederlandse woonwagenbewoners, Sinti en Roma, Zwitserse jenish en verschillende Romagroepen in Centraal- en Oost-Europa.
Door de uitbreiding van de Europese Unie met Oost-Europese landen kwam er een Europabreed Romabeleid van de grond, dat voorzag in allerlei projecten en programma’s gericht op de verbetering van hun positie op terreinen als onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid en gezondheidszorg. In dit themanummer wordt onder andere bekeken welke veranderingen sindsdien in het Nederlandse Romabeleid hebben plaatsgevonden en hoe deze zich verhouden tot de beleidsuitgangspunten op Europees niveau. Ook de benarde positie van Roma in Oost-Europese landen komt aan de orde. Maar eerst is er aandacht voor de geschiedenis van de Roma, hun plek in Europa en de Europese beschaving, hun discriminatie en vervolging, in het bijzonder tijdens het nazisme.

Inhoudsopgave

Brief aan de lezers
Voorwoord

  1. Hoe Europa zijn zigeuners uitvond; over een schaduwzijde van de moderniteit - K.M. Bogdal
  2. Duitsland en de zigeuners: van uitsluiting tot Endlösung der Zigeunerfrage, 1407-1945 - M.T. Croes
  3. De taal van de Roma en Sinti - P. Bakker
  4. Een kansloze minderheid in de marge? De sociaaleconomische en politieke positie van de Roma in Europa - P. Vermeersch
  5. Tussen eigenheid en aanpassing. Over cultuur en integratie van Nederlandse Roma en Sinti - P. Jorna
  6. Participatie, veiligheid en beeldvorming van Romaminderheden; een kritische reflectie op het Nederlandse beleid - H. van Baar

Summaries
Internetsites
Congresagenda
WODC: website en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Justitiële verkenningen 2014/05