De overeenstemming tussen zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit en bij de politie bekende jeugdige verdachten

De overeenstemming tussen zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit en bij de politie bekende jeugdige verdachten

Samenvatting

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre zelfrapportage van delinquent gedrag gemeten met de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) een aanvulling geeft op jeugdcriminaliteit gemeten met politieregistraties. Hiervoor is ten eerste gekeken naar de representativiteit van de MZJ wat betreft het voorkomen van jongeren in de politieregistraties. Vervolgens is meer inzicht willen verkregen in de overeenkomsten en verschillen tussen zelfgerapporteerde daders en door de politie geregistreerde verdachten. Zelfrapportage richt zich vooral op lichtere vormen van criminaliteit, terwijl in de politieregistraties vooral de meer ernstige delicten voorkomen. De algemene gedachte is dat de bronnen samen een completer beeld van de jeugdcriminaliteit geven.
In dit onderzoek is gebruikgemaakt van de 2010 meting van de MZJ. De MZJ is een landelijk representatieve steekproef van jongeren in de leeftijd 10 tot en met 17 jaar. Het huidige onderzoek is beperkt tot de 12- tot en met 17-jarigen, omdat deze groep strafrechtelijk vervolgd kan worden en daardoor ook als verdachte worden geregistreerd. De jongeren zijn gevraagd of hun gegevens uit de MZJ gekoppeld mochten worden aan de politieregistraties. De tachtig jongeren die dit geweigerd hebben, zijn verder niet meegenomen in dit onderzoek.
Zie ook deel I van dit onderzoek (projectnummer 2033) bij: Meer informatie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Vergelijking respons- en non-responsgroep wat betreft voorkomen in de politieregistratie
  4. Voorkomen van zelfgerapporteerde daders in de politieregistratie
  5. Voorkomen van door de politie geregistreerde verdachten in zelfrapportage
  6. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Weijters, G., Laan, A.M. van der, Kessels, R.J. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2016
Reeks:
Cahiers 2016-03
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kwalitatief onderzoek naar de hedendaagse jeugdcriminaliteit en het 'dark number jeugdcriminaliteit' - deel II
Projectnummer:
2034
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie