Nulmeting forensische diagnostiek jeugd

Nulmeting forensische diagnostiek jeugd

Een onderzoek naar de inwerkingtreding van het landelijk kader in de arrondissementen Arnhem, Breda, Groningen en Haarlem

Samenvatting

Het doel van het landelijk kader forensische diagnostiek jeugd (FDJ) is bij te dragen aan de verbetering van de doelmatigheid, de kwaliteit, de tijdigheid en de financiering van forensische diagnostische rapportages voor jeugdigen. Daartoe geeft het kader een afbakening van forensische diagnostiek aan en zijn er criteria opgesteld waaraan het proces, de actoren en de producten van de FDJ dienen te voldoen. Verder is bepaald hoe forensische diagnostiek voor jeugdigen is georganiseerd, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe een en ander aangestuurd wordt. Het doel van het onderzoek is inzichten te krijgen in de doelmatigheid, kwaliteit, tijdigheid en financiering van forensische diagnostische rapportages voor jeugdigen. Het onderzoek bestaat uit: Een landelijke inventarisatie van aantallen forensisch onderzoek in 2002 en 2003 en de ermee gemoeide kosten. Een dossieronderzoek naar de kwaliteit en bruikbaarheid van de onderzoeksrapportages uit 2002 en 2003. Een beschrijving van de 'forensische stand van zaken' in vier arrondissementen, vóór de invoering van het landelijk kader.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Het Landelijk Kader Forensische Diagnostiek voor jeugdigen
  2. Onderzoeksvragen en onderzoeksverantwoording
  3. Aantallen en kosten strafrechtelijk forensisch onderzoek
  4. Dossieronderzoek strafrechtelijke rapportages
  5. De forensisch strafrechtelijke praktijk
  6. Aantallen en kosten civielrechtelijk forensisch onderzoek
  7. Dossieronderzoek civielrechtelijke rapportages
  8. Civielrechtelijke forensische praktijk
  9. Beantwoording onderzoeksvragen

Bijlagen
Bijlage 1 - Format aantallen jeugdforensisch onderzoek en kosten van onderzoek
Bijlage 2a - Screeningslijsten voor strafrechtelijk en civielrechtelijk dossieronderzoek
Bijlage 2b - Scoringslijsten voor strafrechtelijk en civielrechtelijk dossieronderzoek
Bijlage 3 - Gespreksformat
Bijlage 4 t/m 7 - Tabellen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Erftemeyer, L., Braak, J. van der, Elderman, E.
Organisatie(s):
WODC, Adviesbureau Van Montfoort
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
Adviesbureau Van Montfoort
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.409

Bestelinformatie

Adres:
Adviesbureau Van Montfoort
Telefoon:
0348 481200
Fax:
0348 481499
E-mailadres:
info@vanmontfoort.nl
Website:
www.vanmontfoort.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nulmeting landelijk kader forensische diagnostiek
Projectnummer:
1256
Operationele status:
Afgerond