Strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking

Strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking

De Franse praktijk

Samenvatting

Genitale verminking is in Nederland strafbaar als vorm van mishandeling (Sr art. 300-304, 307, 308). Ook het mede­plegen en het uitlokken ervan is strafbaar (Sr art. 47 en 48). Sinds 1 februari 2006 kan een verdachte ook worden vervolgd voor een in het buitenland uitgevoerde verminking, indien de verdachte de Nederlandse nationaliteit heeft of in bezit is van een woon- of verblijfsvergunning voor Nederland. Op 1 januari 2010 is de ‘Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking getreden. De bedoeling is dat professionals hiermee (dreigende) vrouwelijke genitale verminking eerder signaleren en gaan melden.
Dit onderzoek toont op welke wijze een gepleegde besnijdenis van meisjes ter kennis kan komen van de (strafrechtelijke) Franse autoriteiten en hoe deze hier vervolgens op reageren. Aangegeven wordt welke sterke en zwakke punten hierbij zijn aan te wijzen en in hoeverre de Nederlandse praktijk lering kan trekken uit de Franse ervaringen.

Inhoudsopgave

Overzicht figuren en schema's
Lijst van gebruikte afkortingen met hun betekenissen
Samenvatting
Abstract
Résumé

  1. Inleiding
  2. De sociaal-culturele context van het onderzoek
  3. Het bestuurlijke en juridische kader van de Franse strafrechtspraktijk
  4. De melding van vrouwelijke genitale verminking
  5. Opsporing en vervolging
  6. Het gerechtelijk vooronderzoek (instruction) en de eindbeslissing van de juge d'nstruction
  7. Berechting
  8. De Franse strafrechtelijke aanpak van vrouwelijke genitale verminking
  9. Concrete handvatten voor de Nederlandse praktijk
  10. Beantwoording van de onderzoeksvragen

Bibliografie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nijboer, J.F., Aa, N.M.D. van der, Buruma, T.M.D.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-8974-317-6
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Opsporing en vervolging vrouwelijke genitale verminking
Projectnummer:
1851
Operationele status:
Afgerond