Oneerlijke handelspraktijken

Civiel recht en civiel proces / Verbintenissenrecht

Oneerlijke handelspraktijken

praktijkervaringen in België met de sanctie van artikel 41 WMPC

Samenvatting

Het Belgische recht kent een bijzondere sanctie ten behoeve van de consument jegens wie een oneerlijke handelspraktijk is gepleegd. Deze studie strekt ertoe om zicht te krijgen op de werking van die sanctie door middel van rechtspraakonderzoek en interviews. Meer in het bijzonder wordt de vraag beantwoord of de sanctie doeltreffend is in de zin dat zij jegens handelaren afschrikwekkende werking heeft en dat het voor de consument aantrekkelijk is om daarvan gebruik te maken.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Enkele afkortingen
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken
  3. Nederlands recht
  4. Belgisch recht
  5. Artikel 41 WMPC vergeleken met het Nederlandse verbintenissenrecht
  6. Belgische rechtspraak
  7. Interviews
  8. Analyse ontbreken Belgische rechtspraak
  9. Beantwoording onderzoeksvragen
Appendices
Vragenlijsten
Literatuur
Rechtspraak
Internetbronnen
Samenstelling begeleidingcommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Geerts, P.G.F.A., Krans, H.B., Steennot, R., Verheij, A.J.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Praktijkervaringen in België met de ontbinding van de overeenkomst door de misleide consument; met de mogelijkheid tot behoud van de prestatie als afschrikwekkende boete
Projectnummer:
1922
Operationele status:
Afgerond