Verkenning naar een uitbreiding van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten

Verkenning naar een uitbreiding van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten

Samenvatting

Het wetsvoorstel tot invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten treedt eind 2009 in werking. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is door het kabinet een toezegging gedaan om te bezien of en zo ja, onder welke voorwaarden, een uitbreiding van de recidiveregeling met ernstige snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom, voor zover deze niet louter op kenteken zijn geconstateerd, een bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid en de rechtshandhaving. Daarnaast heeft het kabinet toegezegd medewerking te verlenen aan de uitvoering van een door de Tweede Kamer aangenomen motie-De Rouwe. In deze motie wordt de regering verzocht om nader te onderzoeken welke andere meetbare ernstige verkeersovertredingen onder de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten zouden kunnen worden gebracht, waarbij het uitgangspunt is dat een bestuurder bewust grote veiligheidsrisico’s neemt op locaties waar de verkeersveiligheid extra kwetsbaar is (bijvoorbeeeld roekeloos rijden en grove snelheidsovertredingen bij wegwerkzaamheden). Dit onderzoek is gebaseerd op een literatuuronderzoek en een juridische analyse van relevante regelgeving en rechtspraak.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. De recidiveregeling ernstige verkeersdelicten
  3. Andere handhavingsinstrumenten
  4. Ernstige snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom
  5. Andere meetbare verkeersovertredingen
  6. Samenloop met andere handhavingsinstrumenten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hulst, J.W. van der
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Quick scan uitbreiding recidiveregeling verkeersdelicten
Projectnummer:
1850
Operationele status:
Afgerond