Vervolgonderzoek Trendwatch

Vervolgonderzoek Trendwatch

Samenvatting

Het WODC maakt al geruime tijd jaarlijks ramingen van de justitiële capaciteitsbehoefte met behulp van het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ). Het PMJ kan echter nog onvoldoende effectief omgaan met trendbreuken. Er bestaat daarom een sterke behoefte aan een methode om trends en trendbreuken in de capaciteitsbehoefte van justitiële ketenpartners op een expliciete manier te doorgronden en te voorspellen. Met een dergelijke methode kunnen de ramingen van het PMJ dan getoetst en, indien nodig, aangepast en verbeterd worden. Met de ontwikkeling van een instrument genaamd Trendwatch is in 2010 een eerste stap in deze richting gezet. Met de ontwikkelde Trendwatch-methode kunnen trends of trendbreuken in de werklast van onderdelen van de justitiële keten verklaard worden in termen van causale ketens van (veranderende) justitierelevante factoren.
Het is echter ook gebleken dat zowel in organisatorisch als in methodologisch opzicht er nog diverse verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Deze aandachtspunten zijn ook al in beide rapporten die over het ontwikkelproject zijn verschenen aan de orde gekomen (Van den Braak et al., Een methode voor het verklaren en voorspellen van trends, 2011 en Sonnenschein et al., Draaiboek uitvoering Trendwatch, 2011). Het is gewenst om in een vervolgonderzoek deze openstaande kwesties nader te onderzoeken en om waar mogelijk verbeteringen in de Trendwatch­-methode door te voeren.  

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervolgonderzoek Trendwatch
Projectnummer:
2157
Operationele status:
Afgerond