Achternamen

Achternamen

Onderzoekingen met betrekking tot de artikelen 5 en 9 van het Burgerlijk Wetboek

Samenvatting

Het onderzoek had een tweeledige doelstelling. Enerzijds werd beoogd zowel inzicht te krijgen in de historische ontwikkelingen van gewoonte en wetgeving met betrekking tot de naam in ons land als een inventarisatie te maken van elders vigerende stelsels. Anderzijds werd er naar gestreefd zicht te krijgen op de omvang en de aard van de bij de huidige bevolking levende bezwaren tegen het naamstelsel en de eventuele wensen tot wijziging ervan.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding
Ter introductie

Deel 1. Literatuurstudie

  1. Beknopt historisch overzicht van gewoonte en wetgeving m.b.t. de achternaam in Nederland
  2. Naamstelsels in andere landen
  3. Functies van de achternaam
  4. Discussie
Literatuurlijst
Bijlagen

Deel 2. Empirische verkenningen
  1. Vraagstelling en informatiebronnen
  2. Kennis omtrent het naamstelsel bij de bevolking
  3. Naamgevingsgedrag van gehuwde vrouwen
  4. Motieven van gehuwde vrouwen om hun eigen naam te gebruiken en de reacties van anderen op hun gedrag
  5. Bezwaren en wensen van respondenten met betrekking tot het naamstelsel
  6. Samenvatting en slotbeschouwing
Bijlagen deel 2

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bol, M.W., Klijn, A.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1981
Reeks:
Onderzoek en beleid 026
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4106

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Achternamen
Projectnummer:
W00026
Operationele status:
Alleen publicatie