Minderheid: minder recht?

Minderheid: minder recht?

een inventarisatie van bepalingen in de Nederlandse wet- en regelgeving waarin onderscheid wordt gemaakt tussen allochtonen en autochtonen

Samenvatting

In deel I wordt ingegaan op de wijze waarop het onderzoek tot stand is gekomen en op de interpretatie van de taakopdracht door de onderzoekers. Voorts wordt in deel I summier aandacht besteed aan de werking van het internationale recht en haar invloed op de Nederlandse wet- en regelgeving (hoofdstuk 3) en aan een viertal wetten, te weten de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, de Vreemdelingenwet c.a., de Wet betreffende de positie van Molukkers (Faciliteitenwet) en de Wet Arbeid buitenlandse werknemers (hoofdstuk 4). Deel II bevat het eigenlijke inventarisatiemateriaal, een opsomming van bepalingen die onderscheid maken naar nationaliteit (N), plaats (P), cultuur (C), levensbeschouwing (L), taal (T) en ras (R). Deel III is als volgt onderverdeeld. In hoofdstuk 1 wordt het materiaal van deel II samengevat naar de zes vormen van onderscheid. Hoofdstuk 2 bevat de conclusies en aanbevelingen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Inventarisatie
  3. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
Bijlage
Diversen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beune, H.H.M., Hessels, A.J.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1983
Reeks:
Onderzoek en beleid 035
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4384

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Minderheid: minder recht?
Projectnummer:
W00035
Operationele status:
Alleen publicatie