In dynamisch evenwicht

Detentie en reclassering / Zelfmelding

In dynamisch evenwicht

Een verkennend onderzoek naar de gedetineerdensubcultuur in drie Nederlandse gevangenissen

Samenvatting

Verslag van een verkennend onderzoek naar bestaan, aard en inhoud van de gedetineerdencultuur in Nederland. Hiervoor werden drie penitentiaire inrichtingen uitgezocht die op sommige punten gelijkenis vertonen en op andere punten verschillen. Twee van deze inrichtingen (in het verslag bekend onder de pseudoniemen Kogelaar en De Bolder) zijn gesloten inrichtingen voor langgestraften, die qua bevolking overeenkomsten hebben, zij het dat Kogelaar een beperkt regiem heeft en De Bolder een gemeenschapsregiem. De derde inrichting (pseudoniem: Woudhage) is van het half-open zelfmelderstype. dat wil zeggen dat de aldaar verblijvende gedetineerde zich na een oproep zelf moeten melden, elke 4 weken recht hebben op weekendverlof en over het algemeen wat korter gestraft zijn. Het onderzoek moest op de volgende vragen een antwoord geven:

 • In welke mate is er sprake van een gedetineerdencultuur in de drie inrichtingen?
 • Aan de hand van welke kenmerken laat deze cultuur zich het best beschrijven en hoe luidt die beschrijving?
 • Zijn er tussen de inrichtingen verschillen in aard en inhoud van de gedetineerdencultuur en zo ja, waar zijn die dan aan toe te schrijven?
 • Welke van drie (aan de buitenlandse literatuur ontleende) theoretische verklaringsmodellen is het meest van toepassing op de Nederlandse situatie? Engelse samenvatting is verschenen in The British journal of criminology delinquency and deviant social behaviour vol. 30, no. 3 Summer 1990 pp. 341-357.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Inleiding

 1. Theoretische oriƫntatie
 2. Doel- en vraagstelling
 3. Onderzoeksonderwerp, methoden en respondenten
 4. Inrichtingsbeschrijving naar gebouwelijke kenmerken
 5. Bevolkingsbeschrijving naar achtergrondkenmerken
 6. De dagelijkse manifestaties van de gedetineerdencultuur per inrichting
 7. De basis van de gedetineerdencultuur
 8. Determinanten van de gedetineerdencultuur
Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Grapendaal, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC, Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1987
Reeks:
Onderzoek en beleid 078
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 6611

Onderzoekgegevens

Werktitel:
In dynamisch evenwicht; een verkennend onderzoek naar de gedetineerdensubcultuur in drie Nederlandse gevangenissen
Projectnummer:
W00078
Operationele status:
Alleen publicatie