Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden I

Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden I

Samenvatting

Uit het onderzoek komt naar voren dat de delinquentie onder allochtonen wat hoger is dan onder Nederlandse jongens van dezelfde leeftijd en met dezelfde socio-economische achtergrond. Twee zaken lijken van belang: Er zijn duidelijke verschillen tussen de allochtonen onderling. Onder Marokkaanse jongens is deze vertegenwoordiging - in vergelijking met Nederlandse jongens - groter dan onder Turkse en Surinaamse jongens. Men dient zich te realiseren dat de omvang van de problemen niet dezelfde is in alle etnische groepen. De relatief hoge percentages allochtone jongens met politiecontacten kunnen slechts gedeeltelijk verklaard worden uit hun relatief slechte socio-economische positie. Dit lijkt erop te wijzen dat andere factoren een rol spelen bij het al dan niet plegen van misdrijven. Dit zal in een volgend rapport aan de orde komen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Self-reportdelinquentie en probleemgedrag bij Nederlandse en Surinaamse jongens
  3. Selectiviteit naar etnische groep binnen het justitiële systeem
  4. Officiële contacten met het justitiële apparaat
  5. Delinquentie en socio-demografische kenmerken
  6. Slachtofferschap van misdrijven
  7. Ervaringen met pesten/schelden en met discriminerend gedrag
Bijlagen
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Junger, M., Zeilstra, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1989
Reeks:
Onderzoek en beleid 090
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 6979

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden I
Projectnummer:
W00090
Operationele status:
Alleen publicatie