De economie van het drugsbestaan

Detentie en reclassering / Methadonverstrekking

De economie van het drugsbestaan

Criminaliteit als expressie van levensstijl en loopbaan

Samenvatting

In dit rapport wordt een onderzoek beschreven onder drugverslaafden in Amsterdam. De doelstelling van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het economische gedrag van opiaatgebruikers. Deze algemene doelstelling is geconcretiseerd aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: - Op welke wijze(n) verwerven regelmatige opiaatgebruikers hun inkomsten en hoe verhouden die zich tot elkaar? - Op welke wijze(n) besteden regelmatige opiaatgebruikers hun inkomsten en hoe verhouden die zich tot elkaar? - Welke rol speelt het verstrekt krijgen van methadon in het economische gedrag van regelmatige opiaatgebruikers? - Welke functies vervullen criminaliteit en/of heroine en andere drugs in het dagelijks bestaan van de gebruiker? - Bestaat er in dit opzicht enige relatie met de levensgeschiedenis van de gebruiker? Het onderzoek is gemengd kwantitatief/kwalitatief van aard. De relatie criminaliteit - druggebruik komt aan de orde: niet alleen wordt op bais van literatuur ingegaan op het empirische bewijsmateriaal daaromtrent, ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de theorievorming rond deze relatie.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Verantwoording
  3. De samenhang tussen druggebruik en criminaliteit: feiten en verklaringen
  4. Deviantie- en drugscarrières
  5. De Amsterdamse drugscene
  6. Inkomensverwerving
  7. Uitgaven en middelengebruik
  8. Methadonverstrekking, illegaal druggebruik en verwervingscriminaliteit
  9. Samenvattende conclusies, theoretische implicaties en mogelijke consequenties voor het beleid
Summary
Literatuur
Bijlagen
Persoonsregister

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Grapendaal, M., Leeuw, Ed. Leuw, Nelen, J.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
Onderzoek en beleid 115
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 8073

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De economie van het drugsbestaan; criminaliteit als expressie van levensstijl en loopbaan
Projectnummer:
W00115
Operationele status:
Alleen publicatie