De civiele procedure bij de kantonrechter

Strafrecht en strafproces / Dagvaarding

De civiele procedure bij de kantonrechter

Evaluatie van een vernieuwing

Samenvatting

Doel: Op 30 december 1991 werd een wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure van kracht. Deze houdt in een wijziging van de dagvaardingsprocedure (nu, naast dagvaarding via een deurwaarder, ook mogelijk via een door de eiser in te vullen formulier), en het creëren van een door de kantonrechter te treffen voorlopige voorziening (te vergelijken met het kort geding bij de rechtbank). Het onderzoek zal inzicht moeten geven in enerzijds de mate waarin van de nieuwe procedure gebruik gemaakt wordt binnen de diverse soorten zaken (geldvorderingen, huurzaken, arbeidszaken), en anderzijds de overwegingen die aan de keuze voor de ene dan wel de andere procedure ten grondslag liggen. Deze vragen zijn van belang omdat de nieuwe procedure zowel gericht is op vergroting van de efficiency bij de kantongerechten als op
vergroting van de toegankelijkheid. De volgende drie vragen worden in dit onderzoek beantwoord: 1) In welke frequentie en onder welke omstandigheden wordt thans gebruik gemaakt van de nieuwe procesfaciliteiten? 2) In hoeverre kan men stellen dat de huidige praktijk voldoet aan de in het vooruitzicht gestelde verwachtingen? 3) Welke factoren zijn ter verklaring van de gerealiseerde situatie aan te voeren? Opzet: Ten behoeve van dit onderzoek zal dossiermateriaal verzameld worden bij kantongerechten. Daarnaast wordt getracht worden via interviews inzicht te krijgen in de beweegredenen van eisers.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Opzet en uitvoering van het onderzoek
  3. Vereenvoudigde rechtsingang
  4. Versnelde afhandeling
  5. Ter afsluiting
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klijn, A., Cozijn, C., Paulides, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1994
Reeks:
Onderzoek en beleid 134
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 9571

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De civiele procedure bij de kantonrechteR; evaluatie van een vernieuwing
Projectnummer:
W00134
Operationele status:
Alleen publicatie